Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje
 • Kierownik Studiów Podyplomowych
 • Kierownik Kursu Pilotów Wycieczek
 • Koordynator praktyk zawodowych
 • Koordynator zajęć terenowych
 • Członek zespołu KRK na WNoZ UŚ na kierunku geografia
 • Członek Uczelnianego Zespołu do Spraw KRK
 • Członek Zespołu do Spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNoZ kierunek Geografia
 • Członek Zarządu - Założyciel Stowarzyszenia "Moje Miasto"
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Katowicki
 • Członek Towarzystwa National Geographic
 • Członek Rady Programowej kierunku Studia Regionalne
 • Opiekun Koła Podróżniczo-naukowego „Denali”

Udział w pracach organizacyjnych:

2001 - Współpraca przy projekcie „Asymilacja społeczności Romów na terenie Województwa Świętokrzyskiego” powstałym w Biurze Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach

2003 – organizacja Targów Edukacyjnych „Ogólnopolskie prezentacje Edukacja 2003”

Od 2005 - Organizacja corocznych naukowych wyjazdów zagranicznych dla studentów WNoZ szlakiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy (Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Albania, Czarnogóra, Macedonia, Chorwacja)

Od 2008 - Członek komisji rekrutacyjnej na studia uzupełniające magisterskie

Od 2009 - Koordynator do spraw praktyk zawodowych na kierunku geografia

Od 2010 - Kierownik Kursu Pilotów Wycieczek

Od 2011 - Kierownik studiów podyplomowych „Geograficzne Podstawy Turystyki”

2012 - Członek komisji do spraw Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNoZ UŚ

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu