Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w konferencjach:
 1. Łódź, 13-15 kwietnia 2000, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany
 2. Chorzów, 15 czerwca 2000, WNoZ UŚ, Muzeum w Chorzowie, Tradycyjny ośrodek przemysłowy w okresie transformacji gospodarki i modernizacji społeczeństwa na przykładzie Chorzowa,
 3. Wrocław, 23-24 października 2000, Uniwersytet Wrocławski, ?Polskie regiony w procesie integracji Europejskiej,
 4. Ostrawa (Czechy) 17-18 maj 2001 r., Uniwersytet Ostrawski, Změny geogrefického prostředi v pohraničnich oblastech hornoslezského a ostravského regionu,
 5. Opole-Jarnołtówek 20-22 maja 2001 r., Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, II Konferencja, Miasto w okresie przemian,
 6. Cieszyn lipiec 2001 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, II Międzynarodowe Warsztaty Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
 7. Preszow (Słowacja) 4-5 września 2001 r., Uniwersytet Preszowski, Problémy súčeasnej geografie z aspektu vyskumu v oblasti vybraných disciplín,
 8. Toruń, 22-23 października 2001r., Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji IG Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, III Konferencja Ludnościowa pt. Przemiany w procesach i strukturach ludnościowych.,
 9. Poznań, 13-14 grudnia 2001 r., Uniwersytet im. Ada ma Mickiewicza Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej.
 10. Łódź 11-12 kwietnia 2002, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany.
 11. Cieszyn 17-19 maja 2002r. ZGS, Uniwersytetu Śląskiego, Granice obszary przygraniczne, euroregiony,
 12. Cieszyn lipiec 2002 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, III Międzynarodowe Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
 13. Jastrzębia Góra 23-25 września 2002, Uniwersytet Gdański ? Nowe koncepcje regionu w Geografii społecznej.
 14. Kielce 26-27 września 2002, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich.
 15. Kielce 3-4 października 2002, U.S. Kielce, WSEiA, I Kongres Demograficzny, Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej.
 16. Polanica Zdrój 11-13 październik 2002, Uniwersytet Wrocławski, ?Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.
 17. Warszawa 25-26 listopada 2002, Sesja zamykająca I Kongres Demograficzny w Polsce,
 18. Łódź, 10-11 kwietnia 2003, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni
 19. Opole-Jarnołtówek 19-20 maja 2003 r., Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, III Konferencja, Miasto w okresie przemian,
 20. Gdańsk- Starbienino, 22-24 maja 2003, Uniwersytet Gdański Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Konferencja, Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską,
 21. Cieszyn lipiec 2003 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, IV Międzynarodowe Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
 22. Bratyslava-Mojmirovice, 30-3 październik 2003, Słowacka Akademia Nauk, 13-th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research,
 23. Kielce, Modliszewice, 16-17 października 2003, Akademia Świętokrzyska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski.
 24. Cieszyn, 19-20 maja 2004, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wielokulturowość pogranicza,
 25. Cieszyn, 24- 26 lipiec 2004 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, V Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
 26. Katowice, 23- 24 listopada 2004 r. , Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny,
 27. Łódź, 21-22 kwietnia 2005 r., Uniwersytet Łódzki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.
 28. Opole, Brzezie, 22-24 maja 2005 r., Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Konferencja Miasto w okresie przemian.
 29. Cieszyn, 28-30 czerwiec 2005 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, VI Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej.
 30. Toruń, 17-18 października 2005 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny.
 31. Poznań, 20-21 marzec 2006, Uniwersytet w Poznaniu, Forum Geografów Polskich
 32. Łódź, 30-31 marzec 2006 r., Uniwersytet Łódzki, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście.
 33. Kraków 29,30 września 2006, Uniwersytet Jagielloński, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki,
 34. Katowice 2006, GWSH, Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji
 35. Katowice, 25 sierpnia 2006, Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego,
 36. Warszawa 7-9 grudnia 2006 PAN, UŚ, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts European context,
 37. Sosnowiec 12 grudnia 2006 r. WNoZ UŚ, 200 LAT GÓRNICTWA W SOSNOWCU, S. Pytel: 200 lat górnictwa w Sosnowcu
 38. Rzeszów 29-31.03.2007r. Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka w Euroregionie Karpackim, perspektywy rozwoju S. Pytel: A Tourist Product of the Cieszyn Silesia Euroregion
 39. Toruń, 17-18 października 2007 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 40. Łódź, 30-31 marca 2008 r., Uniwersytet Łódzki, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. S. Pytel: Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie zespołu miejskiego konurbacji katowickiej
 41. Kielce WWSEiP 2008 Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, S. Pytel: Atrakcyjny produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński
 42. Zakopane, 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Turystyka religijna w obszarach górskich S. Pytel: Walory turystyczne klasztorów monastycznych w Grecji
 43. Szczecin 31.03 – 01.04. 2009 Uniwersytet Szczeciński, Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne, S. Pytel:Genius loci Atosu kontra turystyka masowa Meteorów
 44. Opole 24 – 26 maja 2009r , Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej „Miasta XXI wieku – Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju”, S. Pytel: Funkcja turystyczna szansą rozwoju miast poprzemysłowych.
 45. Będzin, 8-10.10.2009, II Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”, S. Pytel: Ocena rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego
 46. Lwów, 9-11 październik 2009 Ivan Franko National University of L’viv, Geography Faculty, Department of Tourism, L’viv city council, Institute of Post-Diploma Education, Javoriv National Natural Park, Geography and Tourism: European Experience, S. Pytel: Turystyka miejska szansą rozwoju obszarów poprzemysłowych.
 47. Toruń, 19-20 października 2009, Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu VII Konferencja Ludnościowa: Człowiek – Miasto – Przyroda, nowe procesy, pytania i metody badawcze
 48. Opole Izbicko, 24 – 26 maja 2009r. I Konferencja naukowa Miasta XXI wieku, Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny, Katedra geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, S. Pytel: Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych
 49. Szczecin, Międzyzdroje, 19-21 maja 2010 roku 6. konferencja naukowa, Potencjał turystyczny, Katedra Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego: S. Pytel: Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi woj. śląskiego
 50. Szczecin, Trzęsacz – 10-11 maja 2011 Uniwersytet Szczeciński, Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne,Katedra Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego S. Pytel: Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce
 51. Szklarska-Poręba – 30 maja-1 czerwca 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, S.Pytel.: Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego,
 52. Cieszyn, 28-30 czerwca 2011 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, XII Warsztaty Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 53. Toruń, 17-18 października 2011, Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu VIII Konferencja Ludnościowa: Człowiek – Miasto – Przyroda, nowe procesy, pytania i metody badawcze, S. Pytel: "Permanent migrations and commuting in the Voivodeship of Silesia"
 54. Rzeszów, Targowiska, 8-9 grudnia 2011, Uniwersytet Rzeszowski, Rola Organizacji Pozarządowych w Promocji i Rozwoju Turystyki, S. Pytel: Rola organizacji pozarządowych w promowaniu turystyki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, casus „Mea Urbs”
 55. Katowice, 22 marca 2012 r., Kierunek Śląsk, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.,.
 56. Opole, 17-19 maja 2015r., IX Konferencja naukowa Miasta XXI wieku, Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym, Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny, Katedra geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, "Wpływ migracji emerytów na przekształcenia przestrzeni miast w Polsce"
 57. Cieszyn, 30.06 - 2.07. 2015 r., Uniwersytet Śląski Katedra Geografii Ekonomicznej Zakład Geografii Społecznej, XVI Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 58. Toruń, 12-13 października 2015, Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu VIII Konferencja Ludnościowa: Człowiek – Miasto – Przyroda, nowe procesy, pytania i metody badawcze.
 59. Ostrawa, 17.- 18. marca 2016, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Kolokvium didaktikov geografie z Ceska, Poľska a Slovenska, referat: Zapraszamy do naszego kraju.
 60. Szczecin, 17 - 18 maja 2016- Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ruch turystyczny. Trendy - Badania – Organizacja", referat: Aktywność turystyczna seniorów w Polsce.
 61. Turcja, 23 - 26, maja 2016, GEOMED 2016 4th International Geography Symposium -Kemer, Antalya, poster: Suburbanisation in postindustrial area. Case study of the silesia metropolitan region.
 62. Łódź, 9-10 czerwca 2016 r., Uniwersytet Łódzki, Zakład Demografii Gerontologii Społecznej, Łódzkie Dni Gerontologii 2016, referat: Kierunki migracji emerytów w Polsce.
 63. Czeladź, 10-11 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, V Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych pt. "Osiedla patronackie w krajobrazie Zagłębia i Górnego Śląska", referat: Projekt trasy turystycznej osiedli patronackich miast Zagłębia Dąbrowskiego.
 64. Lwów, 07-09 października 2016 r., Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, X Konferencja Międzynarodowa "Geografia, ekonomika i turystyka: doświadczenie krajowe i międzynarodowe", referat: Ruch turystyczny emerytów w Polsce.

Organizacja konferencji:
 1. XIX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Miejsce-krajobraz- przestrzeń. W stronę uzgadniania terminów i pojęć" Sosnowiec, 16 listopada 2015
 2. IV Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych, Czeladź- Okradzionów- Sławków-Ojców, 25-26 września 2015
 3. 200 lat górnictwa w Sosnowcu: 12 grudnia 2006 aula Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 4. Koncepcja Krajobrazu i jej Zastosowanie w Turystyce" Polsko-Ukraińska Naukowa Konferencja Bilateralna, Symferopol, 15-16 września 2010 r.,
 5. II Warsztaty Geograficzne Krym -2010 15-22 Września 2010, Ukraina

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu