Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Wykaz najnowszych publikacji:

Pytel S., 2017, The influence of migrations on the suburbs of large cities in Poland, Studia Miejskie tom 28 Nr DOI: 10.25167/sm2017.028.08 s. 121-147

Markiewicz-Patkowska J., Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K. 2017, The 21st Century Trends in Senior Tourism Development Among the Baby Boomer Generation, International Conference on Tourism, Dynamics and Trends, Proceedings Book, Seville, Spain s. 280-299

Pytel S., 2017, Migracje wewnętrze ludności w województwie śląskim, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska [w:] Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 155-168

Pytel S., 2017, Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Pytel S., 2017, Kierunki migracji emerytów w Polsce, Folia Oeconomica, Acta Universitas Lodzensis 2(328) s. 135-150

Ociepka A., Pytel S., 2016, Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (34), Szczecin str. 83-93 [pobierz artykuł]

Szkup R., Pytel S., 2016, Rodzinne ogródki działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie – z badań nad krajobrazem kulturowym, nr 32, Sosnowiec str. 109- 124 [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Lamparska M., Pytel S., Jurek K., 2016, Zagłębiowskie osiedla patronackie - projekt szlaku turystycznego, Będzin str. 1-76 p.20

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016: Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region [in:] Book of Proceedings. 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, (eds.) R.Efe, I.Cürebal, L. Lévai, Kemer-Antalya, Turkey, s.785-799.

Kiniorska I., Pytel S., 2016, Funkcjonowanie klastrów turystycznych w woj. śląskim, [w:] W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna (red.), Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Studia KPZK PAN, t. CLXXII, s. 175-184.

Pytel S., 2014: Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 155-165. [pobierz artykuł]

Duś E., Jania J., Jankowski J., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J.,Pytel S., 2014: Polska Północna, Pobrzeże Szczecińskie, Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2014 - 20 pkt.

Pytel S., 2014: Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego; Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr1, Szczecin - 9 pkt. pobierz artykuł

Ślesak B., Absalon D.,Pytel S., 2014: Potential of tourism and recreational postindustrial city (Radzionków GIS-based case study), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014) – 10 pkt. pobierz artykuł

Szromek A., Pytel S., 2014: Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja I Zarządzanie Z. 71 – 9 pkt. pobierz artykuł

Pytel S., Szkup R., 2014: Rola atrakcyjności przyrodniczej w migracjach seniorów (na przykładzie województwa śląskiego) [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Szkup R., Pytel S., 2014: Zastosowanie modelu drzewa klasyfikacyjnego CART w badaniach społeczno-geograficznych [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Runge A., Pytel S., 2014: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4 pkt.

Pukowiec K., Pytel S., 2013: Typologia i waloryzacja małych form architektury sakralnej w krajobrazie ziemi wodzisławskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 21: 103-113, 5 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Runge A., 2013: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4pkt.

Czech K., Pytel S., Jankowski G., 2013: Finansowane ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji - wybrane przykłady [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2, Tom II Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – 9 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Jankowski G., 2013: Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, Gospodarka turystyczna w regionie, Red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 262 – 7 pkt.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec - 20 pkt.[pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec - 20 pkt.

Sitek S., Pytel S., 2012 Przemiany społeczno-gospodarcze polskich gmin granicznych, Studia Miejskie, Opole, red. J. Słodczyk, E. Szafranek s. 121-132. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., 2012, Turystyka Motywacyjna - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A. 2012, Turystyka Biznesowa - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.,2012, Rola organizacji pozarządowych w promowaniu turystyki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Casus „Mea Urbs” [w:] Rola Organizacji Pozarządowych w Rozwoju i Promocji Turystyki, Red. Sawicki B., Nizioł A., Obodyński M.,Rzeszów,s.147-156

Pytel S., Sitek S., 2012, Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.369-380. [pobierz artykuł]

Pytel S. Szromek A.R., 2012, Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego - przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.109-122. [pobierz artykuł]

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., 2011, Metody badań ruchu turystycznego, [w:] Zeszyty Naukowe nr 46, Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A.T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011, s. 17-29.

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Myga-Piątek U., 2011, Propozycja typologii walorów turystycznych województwa śląskiego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja,red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.100-109

Pytel S., Stobińska H., 2011, Ruch turystyczny na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja, red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.87-99

Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., Kiniorska I., 2011, Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce, Turystyka Religijna, Zagadnienia Interdyscyplinarne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Zeszyty Naukowe nr 647, Szczecin s.59-70. [pobierz artykuł]

Pytel S., 2010, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14 s.273-282. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Potencjał ludnościowy obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.97-108

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji na obszarach wiejskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.7-16

Pytel S., Fotografia trójwymiarowa jako narzędzie prezentacji atrakcji turystycznych [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red S.Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.109-116

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego, [w:] Potencjał turystyczny, Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Szczecin, s.337-390. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych. Studia Miejskie z.2, red. J.Słodczyk A.Dembicka-Niemiec, Opole s. 117-126. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Genius loci Atosu kontra turystyka masowa Meteorów, Szczecin [w:] red. Z.Kroplewski, A.Panasiuk, Turystyka religijna, Rozprawy i Studia, T.765, Uniwersytet Szczeciński, s.611-618

Pytel S., Myga-Piątek U., 2010, Walory turystyczne woj. śląskiego – próba typologii [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s.275-280

Pytel S., Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2010, Uatrakcyjnienie prezentacji z turystyki za pomocą fotografii stereoskopowej [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s. 281-291Archiwum publikacji
Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych:

Recenzent: Współczesne Problemy Badawcze Geografii Polskiej- Geografia Człowieka, Dokumentacja Geograficzna nr 36,PAN, PTG, Warszawa 2008

Recenzent: Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, IV Geo0sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011, Współczesne trendy w naukach o ziemi, Cieszyn 2011

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu