Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Wykaz najnowszych publikacji:

Ociepka A., Pytel S., 2016, Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (34), Szczecin str. 83-93 [pobierz artykuł]

Szkup R., Pytel S., 2016, Rodzinne ogródki działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie – z badań nad krajobrazem kulturowym, nr 32, Sosnowiec str. 109- 124 [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Lamparska M., Pytel S., Jurek K., 2016, Zagłębiowskie osiedla patronackie - projekt szlaku turystycznego, Będzin str. 1-76 p.20

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016: Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region [in:] Book of Proceedings. 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, (eds.) R.Efe, I.Cürebal, L. Lévai, Kemer-Antalya, Turkey, s.785-799.

Kiniorska I., Pytel S., 2016, Funkcjonowanie klastrów turystycznych w woj. śląskim, [w:] W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna (red.), Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Studia KPZK PAN, t. CLXXII, s. 175-184.

Pytel S., 2014: Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 155-165. [pobierz artykuł]

Duś E., Jania J., Jankowski J., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J.,Pytel S., 2014: Polska Północna, Pobrzeże Szczecińskie, Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2014 - 20 pkt.

Pytel S., 2014: Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego; Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr1, Szczecin - 9 pkt. pobierz artykuł

Ślesak B., Absalon D.,Pytel S., 2014: Potential of tourism and recreational postindustrial city (Radzionków GIS-based case study), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014) – 10 pkt. pobierz artykuł

Szromek A., Pytel S., 2014: Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja I Zarządzanie Z. 71 – 9 pkt. pobierz artykuł

Pytel S., Szkup R., 2014: Rola atrakcyjności przyrodniczej w migracjach seniorów (na przykładzie województwa śląskiego) [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Szkup R., Pytel S., 2014: Zastosowanie modelu drzewa klasyfikacyjnego CART w badaniach społeczno-geograficznych [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Runge A., Pytel S., 2014: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4 pkt.

Pukowiec K., Pytel S., 2013: Typologia i waloryzacja małych form architektury sakralnej w krajobrazie ziemi wodzisławskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 21: 103-113, 5 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Runge A., 2013: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4pkt.

Czech K., Pytel S., Jankowski G., 2013: Finansowane ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji - wybrane przykłady [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2, Tom II Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – 9 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Jankowski G., 2013: Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, Gospodarka turystyczna w regionie, Red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 262 – 7 pkt.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec - 20 pkt.[pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec - 20 pkt.

Sitek S., Pytel S., 2012 Przemiany społeczno-gospodarcze polskich gmin granicznych, Studia Miejskie, Opole, red. J. Słodczyk, E. Szafranek s. 121-132. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., 2012, Turystyka Motywacyjna - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A. 2012, Turystyka Biznesowa - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.,2012, Rola organizacji pozarządowych w promowaniu turystyki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Casus „Mea Urbs” [w:] Rola Organizacji Pozarządowych w Rozwoju i Promocji Turystyki, Red. Sawicki B., Nizioł A., Obodyński M.,Rzeszów,s.147-156

Pytel S., Sitek S., 2012, Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.369-380. [pobierz artykuł]

Pytel S. Szromek A.R., 2012, Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego - przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.109-122. [pobierz artykuł]

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., 2011, Metody badań ruchu turystycznego, [w:] Zeszyty Naukowe nr 46, Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A.T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011, s. 17-29.

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Myga-Piątek U., 2011, Propozycja typologii walorów turystycznych województwa śląskiego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja,red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.100-109

Pytel S., Stobińska H., 2011, Ruch turystyczny na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja, red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.87-99

Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., Kiniorska I., 2011, Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce, Turystyka Religijna, Zagadnienia Interdyscyplinarne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Zeszyty Naukowe nr 647, Szczecin s.59-70. [pobierz artykuł]

Pytel S., 2010, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14 s.273-282. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Potencjał ludnościowy obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.97-108

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji na obszarach wiejskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.7-16

Pytel S., Fotografia trójwymiarowa jako narzędzie prezentacji atrakcji turystycznych [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red S.Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.109-116

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego, [w:] Potencjał turystyczny, Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Szczecin, s.337-390. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych. Studia Miejskie z.2, red. J.Słodczyk A.Dembicka-Niemiec, Opole s. 117-126. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Genius loci Atosu kontra turystyka masowa Meteorów, Szczecin [w:] red. Z.Kroplewski, A.Panasiuk, Turystyka religijna, Rozprawy i Studia, T.765, Uniwersytet Szczeciński, s.611-618

Pytel S., Myga-Piątek U., 2010, Walory turystyczne woj. śląskiego – próba typologii [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s.275-280

Pytel S., Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2010, Uatrakcyjnienie prezentacji z turystyki za pomocą fotografii stereoskopowej [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s. 281-291Archiwum publikacji
Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych:

Recenzent: Współczesne Problemy Badawcze Geografii Polskiej- Geografia Człowieka, Dokumentacja Geograficzna nr 36,PAN, PTG, Warszawa 2008

Recenzent: Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, IV Geo0sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011, Współczesne trendy w naukach o ziemi, Cieszyn 2011

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu